Finanční a pojistná matematika

Charakteristika oboru

Obor Finanční a pojistná matematika poskytuje vzdělání v oblasti teoretických a aplikovaných poznatků ve finanční a pojistné matematice. Na základě solidních matematických základů jsou rozvíjeny disciplíny matematického modelování v pojišťovnictví, bankovnictví a jiných finančních institucích. Absolvent je schopen vytvářet finanční a pojistné produkty a analyzovat je z hlediska ziskovosti a rizika.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Finanční a pojistná matematika má hlubší znalosti základních matematických disciplín (matematická analýza, algebra) a speciální znalosti z oblastí pravděpodobnost a statistika, stochastické procesy, matematické metody ve financích, životní a neživotní pojištění, pokročilé partie finančního managementu, teorie rizika, účetnictví (včetně účetnictví pojišťoven) a modelování pomocí progresivních systémů (Mathematica) umožňující efektivní modelování finančních a pojistných produktů, jejich analýzu z hlediska rizika, ziskovosti a jiných charakteristik potřebných pro efektivní finanční řízení. Získá vzdělání potřebné pro udělení osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, které vydává Česká společnost aktuárů svým členům splňujícím kritéria mezinárodně uznávaného aktuárského vzdělání. V České republice je toto osvědčení zákonem vyžadováno pro výkon funkce odpovědného pojistného matematika, kterého musí zaměstnávat každá pojišťovna nebo zajišťovna podnikající na území České republiky.

Charakteristika změny od předchozí akreditace

Změny spočívají zejména ve změnách návaznosti mezi stávajícími předměty, v přesunech látky mezi nimi a požadovaném důsledném oddělení předmětů bakalářského a magisterského studia. Z obsahového hlediska je většina předmětů inovována v souladu se soudobými trendy ve vědecké oblasti a s požadavky praxe (zpětná vazba od pojišťoven, bank a jiných finančních institucí). Byla posílena výuka statistického modelování a pravděpodobnostních metod zaměřených na finanční praxi. Vybrané předměty budou vyučovány v angličtině.

Studijní plány a požadavky k státní závěrečné zkoušce

Viz fakultní stránky a stránky garanta programu Matematika.

Last modified: 05 Nov 2015, 14:27:35

Garant oboru

Miloš Kopa

Více informací

Přijímací řízení

Požadavky na uchazeče

  1. Znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v angličtině.
  2. Znalost následujících partií matematiky a finanční matematiky: diferenciální a integrální počet více proměnných, teorie míry a Lebesgueův integrál, vektorové prostory a maticová algebra, základy teorie pravděpodobnosti, základy matematické statistiky a analýzy dat, teorie markovských řetězců, základy finanční matematiky a účetnictví, základy funkcionálního programování.

Přijímací zkouška