Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Web pro studenty, kteří začali studovat v roce 2019/20 a dříve.

Stránky garanta oboru

Vysvětlení studijního plánu

Student si vybírá jedno ze tří zaměření a v jeho rámci ještě svou užší specializaci. Volba zaměření a specializace se děje výběrem povinně volitelných předmětů a výběrem 2. a 3. okruhu ústní části SZZ.

Nabízená zaměření a specializace

Zaměření Ekonometrie

Téma 2. okruhu SZZ: Ekonometrické a optimalizační metody
Specializace (témata 3. okruhu SZZ):

  • Ekonometrické modely (prohlubuje znalosti statistických metod)
  • Optimalizační modely (zaměřuje se na teorii optimalizace)

Zaměření Teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy

Téma 2. okruhu SZZ: Procesy v čase i v prostoru
Specializace (témata 3. okruhu SZZ):

  • Prostorové modelování (hlubší znalosti prostorové statistiky)
  • Stochastická analýza (soustřeďuje se na stochastickou analýzu)

Zaměření Matematická statistika

Téma 2. okruhu SZZ: Pokročilá statistická analýza
Specializace (témata 3. okruhu SZZ):

  • Statistika pro průmysl, obchod a hospodářství (statistické metody pro hospodářskou praxi)
  • Statistika v přírodních vědách (orientuje se na biomedicínské aplikace)
  • Teoretická statistika (hlubší znalosti teorie pravděpodobnosti)

Témata 2. a 3. okruhu SZZ lze v principu kombinovat libovolně (a tím vystudovat několik zaměření najednou). Takový přístup však vyžaduje absolvování daleko většího množství předmětů, proto ho spíše nedoporučujeme. Nabízené standardní kombinace témat 2. a 3. okruhu obsahují i méně vyhraněné mezioborové specializace stojící na pomezí pravděpodobnosti a statistiky či ekonometrie a statistiky.

Doporučené průběhy studia

Zde uvádíme doporučené průběhy studia pro sedm užších specializací odpovídajících volbě 3. okruhu SZZ.

Všechny doporučené průběhy studia mají společný 1. semestr. Při standardním průběhu studia stačí volbu zaměření (tématu pro 2. okruh SZZ) a specializace (tématu pro 3. okruh) provést na začátku druhého semestru (specializaci lze v některých případech změnit/zvolit i na začátku třetího semestru).

Předměty Diplomová práce I, II a III jsou ve všech doporučených průbězích zařazeny do 2. ročníku. Lépe to odpovídá zavedené praxi a umožňuje to sestavit efektivnější plán studia.

Předměty zařazené do doporučených průběhů (spolu se vstupními předpoklady pro obor PMSE) plně pokrývají všechny požadavky k vybraným tématům státních závěrečných zkoušek.

Doporučené průběhy nemusí zajišťovat dostatek kreditů z povinně volitelných předmětů potřebných ke splnění podmínek k přihlášení k SZZ uvedených v Karolince. Studenti si v takovém případě musí průběh studia sami doplnit o další povinně volitelné předměty podle svého vlastního výběru.

Studenti, kteří neabsolvovali bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Stochastika, studují podle garantem stanoveného individuálního studijního plánu, který obsahuje vybrané bakalářské předměty.

Vysvětlení požadavků k SZZ a požadavky na diplomovou práci

Vysvětlení požadavků k SZZ najdete na zvláštní stránce. Požadavky na diplomovou práci a z toho plynoucí doporučení si můžete stáhnout ze stránky garanta PMSE.

Last modified: Fri Sep 11 22:28:41 CEST 2015