Požadavky na bakalářskou práci

Formální požadavky na bakalářskou práci

Formální požadavky na bakalářskou práci jsou stanoveny fakultou. Doporučujeme důkladně prostudovat dokument „Úprava bakalářské práce”, který tyto požadavky shrnuje. Zejména požadavky týkající se úpravy a obsahu úvodní části práce (od titulní strany po obsah) je nutné bezpodmínečně dodržet. Práce, která tyto požadavky závažným způsobem porušuje, nebude přijata k obhajobě.

Další doporučení týkající se formální úpravy matematických prací shrnujeme na zvláštní stránce.

Obsahové požadavky na bakalářskou práci

Obsahové požadavky na bakalářské práce v odborných matematických oborech jsou stanoveny ve Standardech bakalářských prací schválených kolegiem sekce (platí od roku 2013/14). Práce, která závažným způsobem porušuje tyto standardy, bude hodnocena jako nevyhovující.

K nejdůležitějším kritériím posuzování bakalářské práce podle standardů patří

  • Vlastní příspěvek studenta, v práci dostatečně vysvětlený.
  • Matematická úroveň práce a schopnost prezentovat matematický text.
  • Správné a úplné citování zdrojů.
  • Jazyková a formální úprava

Doporučený rozsah bakalářské práce je 15 až 25 stran.

Last modified: 23 Nov 2018, 10:48:46